Trường học luyện tiếng Anh

Trường học luyện tiếng Anh bao gồm các khóa luyện thi quốc tế, tiếng Anh trẻ em và người đi làm.